RIPOL Warehouse

Oznakowanie opakowań

NOWE ZASADY DLA PRODUCENTÓW

CO ZMIENIŁO SIĘ OD 1 STYCZNIA 2023 ROKU?

Od 1 stycznia 2023 roku wszyscy producenci na terytorium Włoch są zobowiązani do umieszczania na swoich opakowaniach specjalnej etykiety. Etykieta ta, umieszczona na każdym opakowaniu (podstawowym, drugorzędowym i trzeciorzędnym), wskazuje charakter materiałów opakowaniowych użytych do ich identyfikacji i klasyfikacji, zgodnie z procedurami ustanowionymi przez obowiązujące normy UNI oraz ustaleniami przyjętymi przez Komisję UE.

Aby przyspieszyć przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, 11 września 2020 r. w Dzienniku Urzędowym opublikowano Rozporządzenie Legislacyjne nr 116 z dnia 11 września 2020 r., które transponuje dyrektywę UE 2018/851 w sprawie odpadów oraz dyrektywę (UE) 2018/ 852 w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.

Rozporządzenie Legislacyjne 116 wprowadziło  poprawki do Rozporządzenia Legislacyjnego Nr 152 z dnia 3 kwietnia 2006 r. (Jednolity Ustawa o Środowisku) w sprawie „Kryteriów informujących o działalności w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi”, które transponuje i wzmacnia postanowienia art. 8 ust. 2 dyrektywy 94/62/WE.

W dniu 21.11.2022 MASE-Ministerstwo Środowiska i Bezpieczeństwa Energetycznego opublikowało Rozporządzenie Ministerialne 360 z dnia 28.09.2022, które przyjmuje „Wytyczne dotyczące oznakowania opakowań” zgodnie z art. 219 ust. 5 ujednoliconej ustawy o ochronie środowiska. Niniejsze wytyczne mają na celu uregulowanie prawidłowego wypełniania obowiązków związanych z etykietowaniem opakowań, aby ułatwić użytkownikowi końcowemu i zachęcić do zbierania, ponownego użycia, odzysku i recyklingu opakowań.

Wyjaśniają również, że przewiduje się wykorzystanie kanałów cyfrowych, takich jak aplikacje, kody QR lub strony internetowe w celu zastąpienia lub uzupełnienia informacji na opakowaniu.

Wreszcie dekret legislacyjny 228/2021 stanowi, że wszystkie produkty wprowadzone na rynek przed 31 grudnia 2022 r. i niespełniające nowych wymogów w zakresie oznakowania środowiskowego mogą być nadal sprzedawane do wyczerpania zapasów.

Firma RIPOL, zawsze wrażliwa na kwestie środowiskowe, dostosowała swój system znakowania opakowań do obowiązujących przepisów, wykorzystując również kanały cyfrowe do uzupełnienia informacji na opakowaniach.

Możesz zobaczyć i pobrać opisy opakowań używanych do naszych produktów oraz szczegóły kodów alfanumerycznych przydatnych do zrozumienia etykiet umieszczanych na opakowaniach, klikając na link.

W celu uzyskania dalszych informacji lub dalszych wyjaśnień, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem.